Cổng thông tin điện tử xã Thuần Hưng
Huyện Khoái Châu
V/v triển khai bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên nền tảng học trực tuyến

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KHOÁI CHÂU

Số: 100/UBND-VHTT

V/v triển khai bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên nền tảng học trực tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoái Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện về việc Phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Khoái Châu năm 2023 Công văn số 2349/UBND-KGVX ngày 8/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng và Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông đã mở khóa bồi dưỡng chuyển đổi số cho cộng đồng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn.

Khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho học viên tham gia được mở miễn phí, để khóa bồi dưỡng về Chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, UBND huyện đề nghị các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng ban, đơn vị huyện.

Chỉ đạo, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu, lớp học trực tuyến Khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cộng đồng; tổng hợp, báo cáo kết quả học tập của các thành viên tham gia.

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện

Tổ chức tuyền truyền, phổ biến khóa bồi dưỡng chuyển đổi số cho cộng đồng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn. trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở.

3. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban chỉ đạo Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng của đơn vị tăng cường tham gia lớp học trực tuyến Khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cộng đồng.

- Cử Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp, hỗ trợ các học viên khi tham gia khóa bồi dưỡng trên.

- Tổng hợp kết quả học tập của đơn vị báo cáo UBND huyện (qua phòng Văn hoá thông tin), trước ngày 15/12/2023.

Đăng ký, đăng nhập Nền tảng học trực tuyến mở đại trà học miễn phí tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn , tham gia "Khóa Bồi dưỡng: Phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng", thực hiện nghiên cứu các bài giảng và hoàn hiện bài kiểm tra đánh giá cuối khóa đầy đủ.

Trong quá trình học tập, nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí liên hệ đồng chí: Nguyễn Thị Thắm - Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin, điện thoại: 0918251988, để được hỗ trợ, giải đáp.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông (để báo cáo); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Hội doanh nghiệp huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Hải Nam

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN KHOÁI CHÂU NĂM 2023 (06/10/2023)
- Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn toàn huyện(12/09/2023)
- Những lợi ích và quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 (06/09/2023)
- Bài tuyên truyền về những lợi ích và quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06(23/08/2023)
- Khoái Châu tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số và công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2023(09/08/2023)
- Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên(04/08/2023)
++ THÔNG BÁO
+ AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC
+ Bài truyên truyền về Công tác phòng cháy chữa cháy
+ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 4/2024
+ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 3/2024
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Phim tài liệu " Sài Thị từ huyền sử đến lịch sử" Tập 1: Đền Sài Thị một huyền sử đặc sắc
- Phim tài liệu " Sài Thị từ huyền sử đến lịch sử" Tập 2: Sài Thị những dấu son lịch sử
- TP Hung Yen
- LỄ HỘI HOÁN SẮC LÀNG SÀI THỊ THƯỢNG - SÀI THỊ HẠ
- Lưu giữ hồn quê xã Thuần Hưng
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 50
Hôm nay 97
Tháng này: 1,210
Tất cả: 132,623
THƯ VIỆN ẢNH